Mares

Alhambra

ECAHO x ALBIGOWA
Pedigree
 ALHAMBRA  ECAHO  PEPTON  BANDOS  NEGATIW 
 BANDOLA 
 PEMBA  CZORT 
 PENZA 
 ETRURIA (1975)  PALAS  ASWAN (1958) 
 PANEL 
 ETNA  FAHER 
 ELZUNIA 
 ALBIGOWA  FAWOR  PROBAT  POHANIEC 
 BOREXIA 
 FATMA  ANARCHISTA 
 FORTA 
 ALGERIA  CELEBES  WITRAZ 
 CANARIA 
 ALGONKINA  PIETUSZOK 
 ALGA